آموزش جامع و کامل Flexible Box - آموزش Justify-content

آموزش جامع و کامل Flexible Box – آموزش Flex-flow

در خدمت شما بازدیدکنندگان وبسایت آیم سئو هستیم با آموزش جامع و کامل Flexible Box – آموزش Flex-flow ، که بعد از آموزش Flex-wrap و آموزش Flex-direction خذمت شما عزیزان توضیح میدهیم .

 

این ویژگی یک روش کوتاه شده برای هر دو ویژگی Flex-wrap و Flex-direction می باشد به طوری که اولین مقدار ، برای ویژگی direction می باشد و مقدار بعدی برای wrap می باشد ، یک مثال را باهم میبینم :

 مثال برای flex-flow:row wrap :

flex-contaeiner {
display:flex:
flex-flow:row wrap;
}

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸

 

 مثال برای flex-flow:row nowrap :

flex-contaeiner {
display:flex:
flex-flow:row nowrap;
}

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸

 

 مثال برای flex-flow:column wrap :

flex-contaeiner {
display:flex:
flex-flow:column wrap;
}

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸

امیدوارم از این قسمت از آموزش Flexible Box لذت برده باشید

تاریخ انتشار : ۰۱ بهمن